Hợp tác xã Su Su Công Thành

Địa chỉ: Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.385.6789 - 0989.236.890
Fax: 02633.856.999
MST: 5801316808
Website: www.htxsusucongthanh.com.vn
Email: htxsusucongthanh@gmail.com